Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Úvod Obchodní podmínky

Společnost: Roman Veselý - Ligrus
Sídlo: Beranových 65, Praha 9 - Letňany, PSČ 199 02
IČO: 14925613
DIČ: CZ7010260037

 

(dále jen „Prodávající“)

 

pro velkoobchodní prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ligrus.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Kontaktní adresa: Roman Veselý - Ligrus
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany

 

Kontaktní e-mail: eshop@ligrus.cz
Kontaktní telefon: 774 664 555
Kontaktní fax: 234 312 151

 

  1. Úvodní ustanovení
   1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „LIGRUS“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.ligrus.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.
   2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.
   3. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
   4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
   5. Prodávající se tímto zavazuje, že s Kupujícím poskytnutými osobními údaji bude zacházet v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zejména, že nebude poskytovat tyto údaje třetím osobám, které nemají bezprostřední souvislost se splněním uzavřené smlouvy. Osobní údaje jsou shromažďovány výhradně za účelem splnění uzavřené smlouvy. Uzavřením smlouvy dává Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to zejména jména, příjmení, adresy a telefonického či emailového kontaktu. Případné následné odvolání tohoto souhlasu má však Kupující možnost učinit kdykoliv, a to písemnou formou.
   6. Prodávající je zároveň zpracovatelem těchto osobních údajů a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo k těmto svým osobním údajům přístupu a rovněž tak právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
   7. Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující – podnikatele, a na právnické osoby. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených zákonem o obchodních podmínkách pro maloobchod (koncové zákazníky), vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele. Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i zmíněným odkazem na uvedený zákon.
     
  2. Vymezení pojmů
   1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
   2. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
     
  3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
   1. Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.
   2. Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje.
   3. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, komentovat zboží a provádět další úkony, pokud webové rozhraní takové úkony umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
   4. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.
   5. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, kdy ceny jsou uváděny bez DPH. Ceny prezentovaného zboží a ceny za dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
   6. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).
   7. Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) Prodávajícího. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
   8. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. O obdržení objednávky Prodávajícím budete obratem informováni.
   9. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.
   10. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.
   11. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
   12. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.
   13. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.
   14. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
   15. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.
   16. Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, předložením živnostenského nebo jiného oprávnění, respektive vyplnit předmětné údaje při registraci. Registrace je pro Kupujícího povinná.
   17. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.
   18. V případě zrušení objednávky až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.
     
  4. Dodací podmínky
   1. Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady.
   2. Na základě dohody smluvních stran může Prodávající zajistit pro Kupujícího přepravu zboží, dodáním zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.
   3. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí Kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
   4. Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je Kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a uvedené zaslat Prodávajícímu spolu s oznámením závady.
     
  5. Cena zboží a platební podmínky
   1. Zde uváděné velkoobchodní ceny zboží bez DPH jsou součástí ceníku Prodávajícího v platném znění pro daný kalendářní rok, a tento ceník si může Kupující rovněž vyžádat.
   2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:
    1. v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
    2. v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese Prodávajícího
    3. v hotovosti při osobním dodání zboží Prodávajícím (po předchozí domluvě)
    4. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího
    5. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží bezhotovostně po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.
   3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
   4. V případě bezhotovostní platby je splatnost kupní ceny na přiloženém dokladu (faktuře), s minimální standardní splatností do čtrnácti dnů ode dne odeslání zboží. Kupní cena je splacena okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
   5. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.
   6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.
   7. Platba zboží je možná pouze v českých korunách (Kč).
   8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně případných nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.
     
  6. Odstoupení od kupní smlouvy
   1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
   2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.
   3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 2 týdny od sjednaného dne dodání.
   4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.
   5. Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
     
  7. Odpovědnost za vady
   1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení.
   2. Podmínky odpovědnosti za vady zboží a záruční odpovědnost se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího.
     
  8. Závěrečná ustanovení
   1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2017

Copyright 2017 - 2024 © www.ligrus.cz